Verkoopsvoorwaarden

1. De koper wordt verondersteld de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden gekend te hebben bij het afsluiten van de overeenkomst.
2. De bestekken en de prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Failsafe bv zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
3. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.
5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering of plaatsing geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
6. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
7. Wanneer Failsafe bv ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor deze overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding geëist kan worden.
8. Failsafe bv behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
9. Klachten betreffende de levering en/of plaatsing moeten ons bekomen binnen een termijn van acht dagen na de levering en alleszins voor de ingebruikname van de geleverde en/of geplaatste installatie. Enkel klachten die door de klant per aangetekend schrijven gemeld worden aan de maatschappelijke zetel van Failsafe bv zijn ontvankelijk.
10. Het protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren aan de maatschappelijke zetel van Failsafe bv. Men wordt steeds verzocht de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
11. Alle facturen zijn te betalen binnen een termijn van acht dagen, tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen.
12. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 0,80% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag als schadebeding.
13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
14. Bij niet-betaling behoudt Failsafe bv zich het recht voor om de verdere uitoefening van de gesloten overeenkomst stop te zetten. Tevens behoudt zij zich het recht voor om deze overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
15. De geleverde producten en/of installaties blijven eigendom van Failsafe bv tot volledige betaling van de rekening, interesten en alle verschuldigde bedragen inbegrepen.
16. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen territoriaal bevoegd, zijnde afhankelijk van het geval, het Vredegerecht te Antwerpen (1eKanton), de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen of de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.