Privacy Policy

Wat mag je verwachten in ons privacy beleid?

 1. Inleiding en uitleg enkele privacy begrippen.
 2. Wie zijn wij?
 3. Welke gegevens kunnen wij van u verwerken en waarom?
 4. Doorgifte van persoonsgegevens.
 5. Bewaartermijn van persoonsgegevens.
 6. Welke rechten heeft u om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?
 7. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

1. Inleiding en uitleg enkele privacy begrippen.

Uw privacy vinden wij, net als u belangrijk.

‘FAILSAFE BV’ OF EEN VAN ZIJN VERWANTE VENNOOTSCHAPPEN doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken. Indien u meer wenst te weten te komen over de algemene begrippen rond verwerking van persoonsgegevens kan u op deze link van de privacy commissie terecht. Indien u meent dat wij uw rechten zoals hieronder opgenomen niet naleven kan u ten allen tijde een melding indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze coördinaten:

Gegevensbeschermingsautoriteit

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel +32 (0)2 274 48 00
 • Fax +32(0)2 274 48 35
 • Mail contact@apd-gba.be

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van ‘FAILSAFE BV’ OF EEN VAN ZIJN VERWANTE VENNOOTSCHAPPEN, wij adviseren u om regelmatig dit privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest actuele versie zullen wij steeds op onze website plaatsen.


2. Wie zijn wij?

‘FAILSAFE BV’ is een beveiligingsonderneming gespecialiseerd in het ontwerpen, uitvoeren en onderhoud van elektrotechnische en beveiligingsinstallaties en automatisatie ervan. De vennootschappen hierachter en hierbij vertegenwoordigd in dit privacy beleid zijn:

 • Failsafe bv
 • Failsafe Security Team bv
 • Failsafe Group bv
 • D&F Holding bv

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ‘FAILSAFE BV’ of een van zijn verwante bovenstaande ondernemingen.
Meer informatie kan u vinden op onze website https://www.failsafe.be.
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kan u steeds terecht bij de zaakvoerders via info@failsafe.be.


3. Welke gegevens kunnen wij van u verwerken en waarom?

Wij verzamelen gegevens voor het aanbieden van onze diensten aan onze klanten. Om u een excellente service en advies te geven ivm uw beveiligingsinstallatie heeft ‘FAILSAFE BV’ bepaalde informatie van u nodig. De informatie die ‘FAILSAFE BV’ opvraagt en verzamelt worden persoonsgegevens genoemd. Hieronder geven we mee waarom ‘FAILSAFE BV’ van u persoonsgegevens opvraagt en voor welke doeleinden deze zullen worden gebruikt.

 

Gegevens die wij van u verzamelen voor een installatie

Uw identificatiegegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, emailadres) zijn noodzakelijk in het gerechtvaardigd belang om uw gegevens correct te registreren en fraude en misbruik te voorkomen.

Als u ons contacteert via telefoon, email of website kunnen wij uw gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer) noteren om een installatie aan te bieden. Als u ons een visitekaartje geeft gaan we hiervan uit dat door de overhandiging u ook uw toestemming geeft om opgenomen te worden in onze database tot op het moment dat u ons te kennen zou geven hierop terug te willen komen.

In het kader van een onderhoudscontract kunnen wij uw persoonlijke identificatiegegevens verzamelen alsook de technische kenmerken van uw installatie. Gegevens die wij mogelijks verzamelen voor een installatie zijn uw naam, voornaam, badgenummer, afdeling, toegangsniveau en de rapportage van de bewegingen.

 

Voor een sollicitatie of aanwerving bij ‘FAILSAFE BV’

Bij een contact name met ‘FAILSAFE BVBA’ of een van zijn verwante vennootschappen naar aanleiding van een sollicitatie kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen om een vacature in te vullen of om aan wervingsreserve te doen. De gegevens van uw CV houden wij maximaal 6 maand na uw sollicitatie bij indien u niet bent aangeworven.

 

Cookies

Op enkele van onze websites worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren. Ze helpen om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste webbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden.

De wijze waarop u dit kan doen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U moet er rekening mee houden dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal functioneren wanneer u cookies blokkeert. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Gegevens die wij van u verzamelen voor onze directe marketing

Indien u reeds klant bent van ons kan het zijn dat wij U op de hoogte houden van nieuwe zaken of informatie i.v.m. onze nieuwe activiteiten of innovaties. U kan zich ten allen tijde uitschrijven.

 

Gegevens die wij van u verzamelen voor de historiek van uw installatie

Onze installaties hebben een lange levensduur. Hierdoor kan het zijn dat wij uw gegevens een lange tijd moeten bijhouden zolang de installatie bestaat of zolang uw actieve klant bent bij ons. U kan ten allen tijde vragen uw gegevens te verwijderen als de installatie niet meer actief zou zijn.

 

Gegevens leveranciers en dienstverleners

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of opdracht met leveranciers worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk om contactgegevens zoals vb. e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.


4. Doorgifte van persoonsgegevens.

Wij geven in principe geen persoonsgegevens door aan andere partijen. In principe kunnen enkel medewerkers binnen onze organisatie uw persoonsgegevens raadplegen en dit enkel in het kader van hun functie of de opdracht die ze uitvoeren.

Tenzij in de volgende gevallen:

Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens naargelang de situatie ook kunnen inkijken. Het gaat om bijvoorbeeld volgende ontvangers die (uitsluitend) voornamelijk in de Europese Unie opereren:

 • ERP pakket Plenion
 • Cloud providers zoals Microsoft Azure
 • Erkende meldkamers
 • Technische subcontractors

De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor contractuele waarborgen.

Indien ‘FAILSAFE BV’ OF EEN VAN ZIJN VERWANTE VENNOOTSCHAPPEN in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met uw toestemming en met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking.

Indien er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen met overheidsinstanties.


5. Bewaartermijn van persoonsgegevens.

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij bewaren de uw persoonsgegevens naargelang de situatie en in overeenstemming met de mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijvoorbeeld voor boekhouding is dat 7 jaar. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig om de doelen zoals omschreven in puntje 3 te verwezenlijken.


6. Welke rechten heeft u om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 

Recht van toegang, inzage en verbetering

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om verbetering)van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

 

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Recht van intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 

Recht op beperking van de verwerking

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 

Automatische beslissingen en profiling

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Recht op uitoefening van uw rechten

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.  Gelieve dan wel een identiteitsbewijs voor te leggen om u te kunnen identificeren indien nodig.

 

Recht om klacht in te dienen
‘FAILSAFE BV’ of een van zijn verwante vennootschappen doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij Bovendien kan u ten allen tijde een melding indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel +32 (0)2 274 48 00
 • Fax +32(0)2 274 48 35
 • Mail contact@apd-gba.be

7. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

‘FAILSAFE BV’ heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen. Indien nodig zoals de wet dit voorziet zullen wij u in kennis stellen van dit incident.